ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

Kursy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy


Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (Dz. U. 30 poz. 151 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 • posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie
       doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające
       uprawnienia)
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2011.30.151 - art 82 ust. 2 pkt 1),
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora Dz.U. 2011.30.151 - art. 34 ust 1);
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kandydatem na wykładowcę może być osoba spełniająca następujące warunki:

 • dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 • prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 • dowód uiszczenia opłaty
 • Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 3 nie są wymagane od osób rozszerzających posiadany zakres uprawnień instruktora.
 • Dokumenty wymienione w punkcie 1,2 i 5 wymagane są od kandydatów na wykładowców.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.

Rodzaje szkolenia
Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:

 1. Kurs podstawowy - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy.

Przedmiotowy zakres szkolenia

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
 1. Psychologii.
 2. Metodyki nauczania.
 3. Prawa o ruchu drogowym.
 4. Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
 5. Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.
 7. Technika i taktyka jazdy
 8. Praktyka instruktorska
 9. Program kursu na kandydatów wykładowców obejmuje ww. zakres za wyjątkiem zajęć praktycznych

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

 1. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  a. liczba godzin wynosi nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień (dotyczy kursu podstawowego).

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kursu 

 1. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora(Dz. U. 2011.30.151 - art. 34 ust.1),,
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (Dz. U. 2011.30.151 - art. 82 ust. 2 pkt 1
 3. kserokopię prawa jazdy,

Egzamin wewnętrzny

 1. Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) przeprowadzanym przez komisję powołaną przez Dyrektora WORD Katowice.
 2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.

Koszt: 4000,00 zł.

Istnieje możliwość wpłacania w ratach. Pierwszą ratę 1500 zł. należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć.

Opłatę można dokonać przelewem na rachunek:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585


Szanowni Państwo!

Informujemy, że dniu 20.09.2019 r. o godz. 16.00  w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 w sali nr 4 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące kursu kwalifikacyjnego na instruktora nauki jazdy i wykładowcę.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na e-mail: szkolenia@word.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 32 359-30-06; 32 359-30-07; 509 580 622

 

pdfFormularz zgłoszeniowy

2019 © WORD Katowice All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.